You are herePast National Presidents

Past National Presidents


2009-2012
Animesh Goenka

2004-2008
BUDDHADEV N. MANVAR

2000-2003
PIYUSH AGARWAL

1996-1999
NIRMAL K. MATTOO

1992-1995
NARINDER M. KUKAR

1990-1991
H.V JANARDHAN

1986 -89
JATINDER P. SHAH

1982-1985
SURENDRA K. SAXENA

1978-81
DATTATREY G. LANJEWAR

1974-1977
MANORANJAN DUTTA

1971-1973
ROSHAN L. CHADDA

1967-1970
TAPAS SEN
RAM GNANADESHIKAN